Kirkegårder/vedtekter
VÅRE KIRKEGÅRDER
I Hamarøy er det 5 kirkegårder:
 
01 Gamle kirkegård på Presteid
03 Mellomste kirkegård på Presteid
04 Brekka kirkegård på Presteid
05 Karlsøy kirkegård
06 Tømmernes kirkegård

Enkel publikumsinformasjon/brosjyre finner du HER
 
Kirkegårder/sikring av gravminner
 
I følge forskrifter til Gravferdsloven § 26, skal eier av gravminne sørge for at dette ikke er til forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården. Stående gravminne i stein skal festes forsvarlig til fundament i stein. Gravminne skal boltes med to syrefaste bolter, 15 cm lange og 12 med mer tykke. Fundamentet skal ha en form og størrelse som forhindrer at gravminnet kan veltes.
 
Dersom du ikke har mulighet til å sikre gravminnet selv, kan du bestille dette arbeidet ved å ta kontakt med Hamarøy kirkekontor på tlf.75 77 18 00. Hamarøy kirkekontor formidler kontakt med Øien steinhuggeri som kommer en gang i året og foretar bolting og opp pussing av gravminner.
 
Gjeldene festeavgifter:
Festeavgift for enkeltgrav er kr. 98,5 per år. Vi sender vanligvis regning for 10 år.
 

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDEN I HAMARØY KOMMUNE
Vedtektene er gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.
Vedtatt av Hamarøy kirkelige fellesråd den 11.03.03 sak 4/03.
Godkjent av Sør Hålogaland bispedømmeråd den 24.06.03.
 
§ 1. Tilsyn med kirkegårdene.
Hamarøy kirkelige fellesråd er i følge lov pålagt ansvaret for kirkegårdene i Hamarøy. Kirkelig fellesråd fører tilsynet i h.h.t. de lover, regler og forskrifter som til enhver tid er gjeldende.
 
Hamarøy og Sagfjord Menighetsråd kan, dersom det er ønskelig og hensiktsmessig, opprette utvalg/arbeidsgrupper som, etter delegasjon fra fellesrådet kan ta seg av praktiske deler vedr. kirkegårdene.
 
§ 2. Kirkegårdstilhørighet.
Avdøde personer bosatt i kommunen skal fortrinnsvis gravlegges på den kirkegård de naturlig sokner til, forutsatt at de ikke gravlegges i annen kommune. Unntak må innvilges av kirkelig fellesråd.
 
Personer uten heimsted i kommunen, men som selv har ytret ønske om gravplass i kommunen (evt. at pårørende har ønske om det) kan få gravplass etter særskilt tillatelse fra kirkelig fellesråd mot å betale de til enhver tid gjeldende fastsatte avgifter.
 
§ 3. Fredningstid og festetid.
Feste kan etter gravferdsloven bare skje i forbindelse med dødsfall. Den graven som tas i bruk først i et gravsted, er fri grav i fredningstiden som er 20 år. En fri grav kan etter gravferdsloven §6 første ledd og § 19 siste ledd ikke belegges med festeavgift i fredningstiden.
 
Festetidens lengde er 20 år.
 
Den som er ansvarlig for fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp.
 
§ 4. Feste av grav.
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.
Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.
 
Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 20 år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd.
Når festetiden er ute skal fester varsles. Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandringer.
Ved feste av grav, og gjenfeste (etter 20år) betales til enhver gjeldende fastsatte festeavgift.
 
§ 5. Grav og gravminne.
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravleggingen.
Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging av kiste.
 
På nytt festet gravsted plasseres gravminne sentralt i bakkant av gravstedet.
 
 
Hamarøy kirkelige fellesråd forbeholder seg retten til å flytte på gravminner og støtter under arbeide på kirkegården.
 
Hamarøy kirkelige fellesråd fraskriver seg ansvaret for pynt og utstyr som kan bli skadet under snøbrøyting og annet arbeide.
 
§ 6. Plantefeltet.
Blomster eller annen planting skal samles på et mindre felt foran gravminnet. Høyden på beplantningen skal ikke være/komme til å bli, høyere enn selve gravminnet eller gå ut over plantefeltet. Plantefeltet skal ikke ha større bredde enn gravminnets bredde og ikke gå lengre frem enn 60 cm fra gravminnets bakkant. Dersom annet er ønskelig må det søkes til kirkelig fellesråd.
 
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring.
 
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke lov å bruke glass/annet knusbart materiale som blomstervase.
 
Kranser, planter og lignende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.
 
Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.
 
 
§ 7. Stell av grav.
Enhver gravfester eller ansvarshavende for gravsted har rett og plikt til å stelle den grav han/hun har ansvar for. Plantefeltet som ikke beplantes og stelles kan tilsåes av den ansvarlige eller kirkegårdsbetjeningen.
 
 
§ 8. Gravlegat.
Ved innbetaling av et bestemt beløp til et gravlegat kan Hamarøy kirkelige fellesråd overta ansvaret for planting og stell av grav. Gravlegatet forvaltes av fellesrådets daglige leder som legatbestyrer. Det innbetalte beløp skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Renteinntekter på legatkonto tilfaller fellesråd. Renteinntektene er å forstå som provisjon og skal dekke kostnader som kirkelig fellesråd har med å administrere ordningen. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale.
 
 
Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal legatbestyreren gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.
 
Dersom det står midler igjen på legatet når tiden er ute, blir disse å anvende av Kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.
 
Gravlegatene forvaltes felles, men legatbestyrer fører regnskap for hvert enkelt legat og dette revideres årlig.
 
§  9. Bårerom
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.
 
§ 10. Diverse bestemmelser.
Kirkegårdsfreden må ikke forstyrres med støy. Kjøring på kirkegården må kun foregå med tillatelse av kirkelig fellesråd. Sykling er forbudt. Lufting av hunden på kirkegården er ikke tillatt.
 
Etter stell av grav må alt avfall fjernes og legges på anviste plasser. Sortering av komposterbart avfall og søppel må gjennomføres når det er lagt til rette for dette. Redskaper tilhørende kirkegården skal etter lån settes på plass.
 
§ 11. Næringsvirksomhet.
Nærings- og eller salgsvirksomheter skal i utgangspunktet ikke forekomme på kirkegården eller ved kirken. Unntatt er firma som pusser opp og/eller setter opp gravmonumenter. Det skal formelt søkes kirkelig fellesråd ved enhver slik virksomhet.
 
§ 12. Delegering
Der ikke annet er presisert har kirkeverge/daglig leder fullmakt til å treffe avgjørelse på fellesrådets vegne etter dette reglement.
 
 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter