Leie av kirke


RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV KIRKER I HAMARØY SOKN

1. Utleie av kirkene i Hamarøy og Sagfjord sokn skal skje i henhold til "Regler for bruk av kirken fastsatt av kirkemøtet 15. november 1991 med hjemmel i kgl. Res. Av 25 oktober 1991 nr. 674. Sist endret ved vedtak i Kirkemøtet 19. november 1999".

2. Etter at menighetens eget behov for bruk av kirkene er fastsatt, kan kirkene leies ut til andre aktører. Søknader skal behandles i den rekkefølge som de kommer inn. Som hovedregel skal det ikke være mer en ett større kulturarrangement i kirken p.r. helg, eller 2 dager etter hverandre midt i uken. Unntak kan gjøres. Vurdering av utleie en bestemt ukedag/helg må da sees i sammenheng med øvrige aktiviteter i den aktuelle kirke, samt den kirkelige bemanning.

3. Ved utleie av kirken stiller menigheten med kirketjener til åpning og lukking av kirken, samt til brannvernledelse under arrangementet. Ved utleie til konserter/kulturarrangement skal tilrettelegging/rigging før og etter arrangementet, samt billettsalg ordnes av leietaker.

4. Hamarøy  menighetsråd delegerer den løpende vurdering og behandling av søknader om leie av kirkene til arbeidsgruppe bestående av menighetssekretær, organist og sokneprest. Saker av prinsipiell karakter skal legges fram for menighetsrådet til avgjørelse.

Retningslinjene for øvrig administreres av kirkevergen eller den han/hun bemyndiger.
Vedtak i Hamarøy menighetsråd 12.05.2010 saksnr. MR 13/10.


PRISLISTE VED UTLEIE AV KIRKER OG ANDRE TJENESTER I HAMARØY OG SAGFJORD SOKN

1. Leie av kirke for personer og organisasjoner som er bosatt/hjemmehørende i Hamarøy kommune.

a) Til vigsel – Gratis

b) Til begravelse/bisettelse - Gratis
   
c) Konserter/kulturarrangement der menigheten selv står som arrangør - Gratis

d) Konserter/kulturarrangement der kirken leies av andre : kan påregne avgift for å dekke kirkens   utgifter f.t. kr. 1000,- ( musikkskolen i Hamarøy, kor i Hamarøy og lignende)

e) Øvrige konserter hvor det selges billetter kommer under samme ordning som 2.a.

f ) Utleie av menighetsalen (eks. minnesamvær, øvelser og lignende) kr. 500,-

2. Leie av kirke for personer og organisasjoner som ikke er bosatt/hjemmehørende i Hamarøy kommune.

a) Konserter/kulturarrangement der kirken leies av andre : 

Hamarøy kirke
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr. 1.000,-  maksimum 12.000,- Dette inkuderer kirketjener til åpning og lukking av kirken,samt til brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.

Sagfjord  og Tømmernes kirke
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr. 1.000,-.Dette inkuderer kirketjener til åpning og lukking av kirken,samt til brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.


Andre arrangement i regi av organisasjoner/virksomhet som ikke er en del av Den norske kirke
Det betales kr 1000,- pr dag med tillegg av kr 150,- pr time for kirketjener.

3. Andre formål

a. Planting og stell av gravsted – ta kontakt for legatordning

b) Til begravelse (Inkl. kirkeleie):  kr  5400,-

c) Urnenedsettelse utenbygds – kr. 1200,-

d) Til vigsel (Ink. kirkelig betjening) : kr. 2000,-


 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter