Menighetsrådsreferat 24.11.2016.

30.11.16


 

 

REFERAT FRA MØTE

 

Råd:

Hamarøy Menighetsråd

Sted: Ulvsvåg gjestgiveri

 

Møtedag:

Torsdag 24.november 2016

Klokka:13:00

 
         

 

Innkalt: Kristin Elsbak, Thorbjørn Jensen, Lillian Kristensen, Ane Thorp Steinsvåg, Arne Andre Solvang, Elin Stensland, Bjørn Knutsen, Helge Nilsen, Terje Ness.

Forfall: Ane Thorp Steinsvåg.

Saksliste:

Ord for dagen med Terje Ness. Ikke gjennomført. Arne Andrè minnet oss om at julen også kan være en strevsom tid.

MR-sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.

Innstilling enstemmig vedtatt.

MR-sak 33/16 Referatsaker.

a)      Registrering av kirkeinventar.

1)      Sagfjord kirke ferdig registrert. Tidsbruk 40 timer. Totalt 82 registreringer.

2)      Tømmernes kirke ferdig registrert. Tidsbruk 20 timer. Totalt 76 registreringer

3)      Hamarøy kirke. Ikke ferdig. Det som er ferdig registrert er: Våpenhus, menighetssal, dåpsventerom, tekstilrom ferdig.

Tidsbruk så langt. 51 timer. Registreringer hittil: 115

4)      Resterende tidsressurs: 30 timer.  (7t 48 min x 18 uker = 140t 58 min) Rundt regnet 141 timer i utgangspunktet, minus medgått tid så langt, 111 timer. Rest = 30 timer.

5)      Per Arnt har bidratt i begge kirkene, med lokalkunnskap og klatrehjelp J

b)      Brev fra Tømmernes velforening ang. Krigsminnesmerker og skogrydding.

c)       Takk for tilliten J

Vedtak: Heidi Maria Sørensen fortsetter med registrering til jobben er gjort. Kostnader går fra Korneliusenfodet.

MR-sak 34/16 Lyddemping i kirka

Utredning er utført. Rapport er vedlagt. Arbeidet med å innhente priser er godt i gang. Nå har vi kommet til prosessen med å vurdere om noe skal gjøres, hva som skal gjøres, og hvem som skal gjøre det. Vi må søke om midler, godkjenninger osv så vi trenger noen eksperter på lag, hvis vi også skal bruke lyddempingen som utsmykning og trosopplæring.

 

 

Innstilling:

Det settes ned en komite for videre arbeid med lyddemping i menighetssalen. Det foreslås at Heidi Maria Sørensen og Arne Andre Solvang starter arbeidet, og finner 2 medlemmer til som har kompetanse på forskjellige områder. Første møte i komiteen settes til dd.mm.åå.

Vedtak:

Det settes ned en komite for videre arbeid med lyddemping i menighetssalen. Det foreslås at Heidi Maria Sørensen og Arne Andre Solvang starter arbeidet, og finner 2 medlemmer til som har kompetanse på forskjellige områder. Første møte i komiteen settes til onsdag 25.01.2017.

MR-sak 35/16 utleie av kirke til konsert «Hekla Stålstrenger»

«Hekla stålstrenger» har sendt ut forespørsel til flere kirker om muligheten for å ha julekonsert. datoen de ønsker seg er lørdag 9. desember 2017. Organisten er positiv til konserten. Kirkeverge har sendt svar med våre takster og regler for utleie. Dersom «Hekla Stålstrenger» tar kontakt for avtale av leie har vi følgende innstilling.

Innstilling: «Hekla stålstrenger» får leie Hamarøy kirke til nevnte konsert. lørdag 9.desember 2017 i henholdt til våre retningslinjer for utleie og priser.

Innstilling enstemmig vedtatt.

MR-sak 36/16 Utleie av kirke til konsert «Sweet like chilli»

«Sweet like chilli» ønsker å ha konsert i Hamarøy kirke fredag 7. april 2017. Organisten er positiv til konserten. Kirkeverge har sendt svar med våre takster og regler for utleie. Dersom «Sweet like Chilli» tar kontakt for avtale av leie har vi følgende innstilling.

Innstilling: «Sweet like chilli» får leie Hamarøy kirke til nevnte konsert. fredag 7. april 2017 i henholdt til våre retningslinjer for utleie og priser.

Vedtak: «Sweet like chilli» får leie Hamarøy kirke til nevnte konsert. fredag 7. april 2017 til en minimumspris på kr. 1500,- da de er et lokalt band i oppstartsfasen.

MR-sak 37/16 Bidra til arrangement utvikling og fremføring «Erling Urheim»

Erling Urheim er ute etter noen som kan tenke seg å sette opp forestillingen «Várreviessom - livet på fjellet» - med kor og pianist/gitarist. Siden han ikke har firma kan han ikke søke om midler, og er derfor ute etter noen som kan søke om ca 30.000 til dette prosjektet.  Han skriver: «Videreutviklingen består i å få med et kor og arrangere 3 gamle samiske sanger. Med koret og en pianist vil forestillingen bli mer komplett og fyldigere lydbilde.» Han mener at det finnes midler i Sametinget som kan finansierer 80 % av kostnadene. Forestillingen vil bli 50-60 min.

Han vil komme for å vise forestillingen til menighetsrådet uten koret, alene med gitaren. Er dere interessert i at han viser forestillingen for dere? Eventuelt å diskutere videre framdrift etter det?

 

 

Innstilling:

Hamarøy menighetsråd stiller seg positiv til å stå som søker på midler. Det forutsetter at Urheim selv fyller ut og sender inn de nødvendige papirer og tar seg av alt det praktiske rundt opplegget.

Vedtak:

Hamarøy menighetsråd stiller seg positiv til å stå som søker på midler. Det forutsetter at Urheim selv fyller ut og sender inn de nødvendige papirer og tar seg av alt det praktiske rundt opplegget. Menighetsrådsleder signerer søknader før levering.

 

MR-sak 38/16 «Kirkemarked»

Vi har en god del «rariteter og snurrepiperier» i kirkene våre. Som ikke er relatert til dagens kirkedrift, eller kirkedrift i det hele og store. Noe av det kunne vært solgt for å skaffe penger til ting vi har behov for i dag. Jeg vil foreslå at hver kirke går gjennom inventarlisten og ser over hva de kan kvitte seg med på et kirkemarked eller auksjon. Pengene som kommer inn i Sagfjord kan f.eks gå til redskapshuset, eller andre ting man trenger. I Hamarøy kan det gå til å finansiere lyddemping eller andre ting man trenger.

Samtidig mener jeg det er på sin plass og vurdere det man anser som verdt å ta vare på, og ta vare på det på en ordentlig måte.

 

Innstilling:

Menighetsrådet organiserer en gjennomgang av det vi har av «rariteter» og et eventuelt påfølgende kirke-loppemarket. Planlegging starter i januar 2017. Det velges ansvarlig for å få prosessen i gang.

Vedtak. En gruppe bestående av Lillian Kristensen, Per-Arnt Pettersen, Elin Stensland og Heidi Maria Sørensen starter arbeidet med planlegging av en auksjon. Arbeidet starter i medio januar 2017.

MR-sak 39/16 «gavereglement for mottatte gaver»

I etterkant av inventarregistrering ser jeg at en av årsakene til at vi har mye rart i kirkene er at vi ikke klarer å si nei til gaver som gis til kirka. Hvis vi har klare, nedfelte retningslinjer for hva som er akseptabelt å si ja til, så kan vi lettere takke nei til gaver som ikke faller inn under disse kriteriene. Se vedlagt utkast til retningslinjer.

Innstilling: Retningslinjer for mottak av gaver godkjennes med følgende endringer/tillegg:…..

Vedtak: Gruppen fra vedtak 38/16 tar med seg gavereglementet til vurdering under prosessen med kirkeauksjon.

 

 

MR-sak 40/16 «Offertildeling»

Innstilling: Offer godkjennes slik det er foreslått i gudstjenesteplanen, med følgende tillegg:

  1.  

Vedtak: Offer godkjennes slik det er foreslått i gudstjenesteplanen, med følgende tillegg:

  1. Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
  2. Rådet for Psykisk Helse. Offer tildeles i tilknytning til verdensdagen for psykisk helse 10.oktober.
  3. Ung kirkesang.
  4. Voksne for barn

Resterende ledige offer går til eget arbeid, med mulighet for å endres om noe spesielt dukker opp.

Administrasjonen gis fullmakt til å plassere offer på egnet dag.

 

MR-sak 41/16 «Gudstjenesteplanen»

Innstilling: Gudstjenesteplanen godkjennes i sin helhet som den er med de fastsatte offer fra MR-sak 40/16

Vedtak: Gudstjenesteplanen godkjennes i sin helhet som den er med de fastsatte offer fra MR-sak 40/16. Det forutsettes at de endringer som må gjøres for at samarbeidet med Drag-Helland og Korsnes menigheter fungerer blir utført. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer.

MR-sak 42/16 «Teater»

Kirka i Hamarøy og Tysfjord ønsker i samarbeid med Knut Hamsun vgs å sette seksuelle overgrep på dagsorden. Vi ønsker å få hit en teateroppsetning: «Man er først og fremst et menneske». Se saksutredning.

Innstilling:

Hamarøy og Sagfjord menighet står som hovedarrangør for dette tiltaket og vil dekke et eventuelt underskudd. Teaterforestillingene tilbys gratis til skoler og det kjøres en åpen forestilling for voksne som også er gratis.

Vedtak:

Hamarøy og Sagfjord menighet står som hovedarrangør for dette tiltaket og vil dekke et eventuelt underskudd. Teaterforestillingene tilbys til skoler og det kjøres en åpen forestilling for voksne. Hamarøy og Sagfjord menigheter vil, dersom det blir et underskudd, anmode samarbeidspartnerne om bidrag til dekning av underskudd.

Midler som reises settes inn på fond frem til de skal brukes.

MR-sak 43/16 Budskjett og regnskap.

              Se fellesrådsak FR 27/16

MR-sak 44/16 Tekstilkunst i menighetssalen.

Cathrine Hovdahl Vik, Konservator, Leder avdeling for utstilling og forvaltning ved Trondheim kunstmuseum er interessert i de tre vevde tekstilbildene vi har i kirken. Mer info kommer i møtet.

Vedtak: Trondheim kunstmuseum får låne våre veggtepper/ryer til sin utstilling. Ut over det så skal veggteppene tas med i en helhetsvurdering i gruppen som er nedsatt i MR sak 34/16. Omtale i menighetsblad.

MR-sak 45/16 Reparasjon av flygel.

Innstilling: Flygel repareres. Reparasjoner finansieres med offer på julekonserten og innsamlede midler. Omtale i menighetsblad, be om sponsorer og kronerulling.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Neste møte blir på Innhavet 16. eller 23. februar kl. 13:00


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter

STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter
> Se hele oversikten